Wat doen wij?

Achtergrond

Uit de Aanbestedingswet 2012 vloeit voort dat aanbestedende diensten een onafhankelijk klachtenloket dienen in te stellen. In de Gids Proportionaliteit is in paragraaf 4.4 hier ook aandacht aan geschonken. Bij dat verplicht in te stellen klachtenloket kunnen potentiele inschrijvers eventuele klachten indienen over lopende en uitgevoerde aanbestedingen. 

Het is hiervoor noodzakelijk dat de aanbestedende dienst:

Minimaal twee personen binnen haar organisatie aanwijst die als onafhankelijk meldpunt fungeren. Deze personen hebben verstand van inkoop en aanbesteden, bij voorkeur met een juridische achtergrond en zijn niet betrokken bij de concrete aanbesteding waar betreffende klacht op van toepassing is;

In haar aanbestedingsbeleid een beschrijving opneemt van de klachtenprocedure;

Bij iedere aanbesteding meldt waar ondernemers een klacht kunnen indienen en hoe de klachtenprocedure zal verlopen.

In de praktijk blijkt dat het voor veel aanbestedende diensten niet mogelijk of wenselijk is om zelfstandig een klachtenmeldpunt in te richten.

Vaak beschikken aanbestedende diensten niet over onafhankelijke personen met (juridische) kennis van inkoop en aanbesteden buiten haar eigen inkooporganisatie. Bovendien blijkt het lastig om de continuïteit van het klachtenmeldpunt en een snelle behandeling van klachten te waarborgen en wordt al gauw de schijn van belangenverstrengeling gewekt.

 

Onze dienstverlening

Wij bieden aanbestedende diensten de mogelijkheid om op eenvoudige wijze aan hun wettelijke verplichting te voldoen door Klachtoveraanbesteden.nl als klachtenloket in te zetten. Wij faciliteren het klachtenproces zonder dat we partij zijn bij de klacht.

Wij ontvangen, registreren, beoordelen en adviseren over de klacht en zorgen voor een juiste communicatie naar de klager. Voorts zorgen wij dat de aanbestedende dienst leert van de binnengekomen klachten, zodat deze hun procedures kunnen verbeteren en fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Door onze inzet worden klachten correct afgehandeld en kunnen kosten van een kort geding op voorhand worden voorkomen.

Onze dienstverlening kenmerkt zich door de vereiste onafhankelijkheid en deskundigheid. Tevens zorgen wij voor continuiteit.

Onze expertise

U kunt gebruik maken van onze expertise die zich uitstrekt over alle soorten aanbestedingen, procedures en jurisprudentie.

Onze deskundige Adviseurs beschikken over ruime kennis en ervaring over aanbesteden.

Onze kwalitatief hoogstaande werkzaamheden voeren wij uit met:

Visie: Een autoriteit willen zijn op ons vakgebied.

Vertrouwen: De kern van hoe wij zaken doen. We zijn betrouwbaar omdat we onze afspraken na komen.

Eenvoud: We zijn er trots op dat we eenvoudig en transparant werken, je kunt goed zaken met ons doen.

Service: Wij leggen de lat hoog in onze dienstverlening en service.

 

Meer weten?

Mocht u meer willen weten neem dan vrijblijvend contact met ons op. In een gesprek lichten wij graag onze dienstverlening toe.

 

 

Volg ons: