Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Algemene voorwaarden ten behoeve van Klachtoveraanbesteden.nl .

 

1.      Deze aanvullende voorwaarden van Besselink Juridisch Advies B.V. hebben uitsluitend betrekking op de dienstverlening welke verbonden is aan het Klachtenmeldpunt Klachtoveraanbesteden.nl.

2.      Alleen klachten gericht tegen partijen die zich door middel van een schriftelijke overeenkomst aan de dienstverlening van klachtoveraanbesteden.nl  hebben verbonden, of na het indienen van de klacht een dergelijke verbintenis aangaan, worden door dit Klachtenmeldpunt in behandeling genomen.

3.      Klager en Beklaagde hebben de plicht om terstond alle op deze klacht betrekking hebbende correspondentie en documentatie te beschikking te stellen aan de klachtbehandelaar.

4.      Klachtoveraanbesteden.nl  draagt geen enkele aansprakelijkheid welke verbonden zou kunnen zijn aan termijn overschrijdingen welke aan Klager dan wel Beklaagde alleen dan wel gezamenlijk zijn toe te rekenen.

 

5.      Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Klachtenoveraanbesteden.nl .

 

6.      Klachten welke naar uitsluitend oordeel van Klachtenoveraanbesteden.nl zijn ingediend om een aanbestedingsproces te frustreren worden niet voorgedragen voor behandeling bij Beklaagde.  Hieronder wordt in ieder geval een klacht begrepen welke na de 15e dag van de bezwaar termijn is ingediend, tevens wordt hier ook een Klacht begrepen tegen een partij die niet onder werking van hetgeen in punt 2 is benoemd zich heeft verbonden, tenzij die partij nadat de klacht is ingediend aan Klachtoveraanbesteden.nl opdracht verstrekt om over de klacht advies uit te brengen

 

7.      Klachtoveraanbesteden.nl. behoudt zich het recht voor om alle uit punt 6 voortkomende en samenhangende kosten te verhalen op Klager.

 

8.      Klachten worden binnen een redelijke, in overeenstemming met de fase van de aanbesteding welke onderwerp van de Klacht is, termijn behandeld.

 

9.      Het indienen van een klacht heeft geen gevolgen voor de voortgang van de aanbestedingsprocedure. Een klager die opschorting, stopzetting of afbreken van de procedure wenst, bezwaar wenst te maken tegen een voorgenomen gunning of uitsluiting, dan wel schade wenst te verhalen dient daarvoor de geëigende procedures te volgen.

 

10. Een abonnement wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden ingaande de dag van aanmelding en wordt stilzwijgend verlengd. Uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de abonnementstermijn dient de abonnementhouder schriftelijk te hebben aangegeven het abonnement te willen beeïndigen.

  

Volg ons: