Klacht afhandelingsproces

Het klachtenmeldpunt bij aanbestedingen

De ondernemer dient zijn klacht schriftelijk in bij het klachtenmeldpunt. Dat is een aanspreekpunt binnen de aanbestedende dienst, dat onafhankelijk is en de klacht bekijkt en daarover een advies uitbrengt aan de aanbestedende dienst. Dat kan er voor zorgen dat klachten snel en laagdrempelig worden opgelost. 

Onderwerpen welke aan de klachtenregeling zijn onderworpen.

Ingediende klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de nieuwe Aanbestedingswet vallen. Deze aanbestedingen kunnen Europees of nationaal waaronder ook meervoudige onderhandse aanbestedingen zijn begrepen.

Klachten kunnen aan de orde stellen dat in een aanbesteding een bepaald handelen, of nalaten van de aanbestedende dienst in strijd is met wettelijke bepalingen dan wel met andere voorschriften die gelden. Tevens kan worden geklaagd over het optreden van een aanbestedende dienst dat inbreuk maakt op een of meer van de voor aanbestedingen geldende beginselen van transparantie, non-discriminatie, gelijke behandeling en proportionaliteit.

Klachten kunnen niet gaan over het aanbestedingsbeleid in het algemeen van de aanbestedende dienst.

Een spoedige afhandeling van de klacht is afhankelijk van adequaat handelen en toezenden van documenten door partijen.  Partijen zijn dus zelf verantwoordelijk voor de termijn en de gevolgen van de overschrijding hier van. Gelet op deze afhankelijkheid kan Klachtoveraanbesteden.nl nooit verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van het niet tijdig en juist aanleveren van de gevraagde informatie.

De procedure

1.      De ondernemer dient zijn klacht schriftelijk in , zie hiervoor Klacht indienen.

2.      In deze schriftelijke klacht maakt hij duidelijk waarover hij klaagt en hoe volgens hem het knelpunt verholpen zou kunnen worden. De klacht bevat verder de dagtekening, naam en adres van de ondernemer en de aanduiding van de aanbesteding.

3.      Het klachtenmeldpunt bevestigt per omgaande de ontvangst van de klacht.

4.      Het klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens, eventueel aan de hand van door de ondernemer en de aanbestedende dienst aanvullend verstrekte gegevens, of de klacht terecht is. Het klachtenmeldpunt begint zo spoedig mogelijk met dit onderzoek, zet dit voortvarend voort en houdt daarbij rekening met de planning van de aanbestedingsprocedure.

5.      Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek door het klachtenmeldpunt tot de conclusie komt dat de klacht terecht of deels terecht is en de aanbestedende dienst corrigerende en/of preventieve maatregelen treft, dan deelt de aanbestedende dienst dit zo spoedig mogelijk schriftelijk mee aan de ondernemer. Ook de andere (potentiĆ«le) inschrijvers/gegadigde worden op de hoogte gesteld.

6.      Afhankelijk van de fase in de aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat de maatregelen door de contactpersoon van de aanbesteding bij de aanbestedende dienst aan de betrokkenen in de aanbesteding gecommuniceerd worden op hetzelfde moment als de indiener van de klacht het bericht krijgt. Dit om bevoordeling van partijen te voorkomen.

7.      Wanneer de aanbestedende dienst na het onderzoek tot de conclusie komt dat de klacht niet terecht is, dan wijst hij de klacht gemotiveerd af en bericht hij de ondernemer.

8.      Het klachtenmeldpunt kan op verzoek van de ondernemer of de aanbestedende dienst voorstellen dat de klacht, voordat daarop door de aanbestedende dienst wordt beslist, voor bemiddeling of advies wordt voorgelegd aan de commissie van aanbestedingsexperts.

9.      Nadat op de klacht is beslist of is nagelaten binnen een redelijke termijn op de klacht een beslissing te nemen, kan een klager ook zonder instemming van de wederpartij de klacht aan de commissie van aanbestedingsexperts voorleggen.

 

Mondelinge klachten worden niet in behandeling genomen.

 

 

Volg ons: