Wet en Regelgeving

Belangrijk!

Het indienen van een klacht zet een aanbestedingsprocedure niet stil. De aanbestedende dienst is vrij om al dan niet te besluiten tot opschorting van de procedure.

 

De klager kan te allen tijde naar de rechter stappen om zijn klacht in een specifieke aanbesteding aanhangig te maken. Hij hoeft niet eerst een klacht bij de aanbestedende dienst in te dienen voordat hij zijn zaak bij de rechter aanhangig maakt.

 

Aanbestedingswet 2012

Op grond van artikel 4.27 van de Aanbestedingswet 2012 bevordert de Minister de instelling van een commissie die tot doel heeft onafhankelijk advies te geven over klachten met betrekking tot aanbestedingsprocedure.

 

Klachtenregeling Aanbesteden

Dit is verder uitgewerkt in de Klachtenregeling Aanbesteden. Deze biedt aanbestedende diensten en ondernemers bij een aanbestedingen een kader voor de afhandeling van klachten. Het doel daarvan is te bevorderen dat klachten snel en laagdrempelig worden afgehandeld. Daardoor hoeven klachten die in onderling overleg opgelost kunnen worden, niet nodeloos aan de rechter worden voorgelegd. Misverstanden, onbedoelde fouten en ten onrechte gestelde eisen in de aanbesteding kunnen worden hersteld zonder dat zaken escaleren.

 

De klachtenregeling werkt twee kanten op. Een ondernemer kan een klacht hebben over een aanbestedende dienst. Andersom kan een aanbestedende dienst ook klachten hebben over een ondernemer.

 

De klacht

Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding aan de aanbestedende dienst waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft dat hij het niet eens is met de aanbesteding of een onderdeel daarvan. Ook brancheorganisaties en klachtenloketten kunnen ten behoeve van bij hen aangesloten ondernemers klachten indienen.

 

Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet 2012 vallen laatstelijk gewijzigd met ingang van 1 juli 2016.

 

 

 

Volg ons: